Regulamin sklepu internetowego Blauing e-shop

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Blauing e-shop, dostępny pod adresem internetowym https://blauing.com prowadzony jest przez Blauing Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Kliczkowska 26C wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562058, NIP 8992768693, REGON 361772711

§ 2 Definicje

Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sprzedawca – Blauing Sp. z o.o. z siedzibą w 58-100 Świdnicy, ul. Kliczkowska 26C wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562058, NIP 8992768693, REGON 361772711

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://blauing.com

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą w Sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail/telefon najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Ul. Kliczkowska 26C, 58-100 Świdnica

Adres e-mail Sprzedawcy: info@blauing.com

Numer telefonu Sprzedawcy: 502 866 186

Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-15:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie łącznie następujących wymagań:

posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w Euro z możliwością przeliczenia na PLN i są cenami netto (Suma brutto uwzględnia podatek VAT i jest widoczna na podglądzie koszyka).

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

Imienia;

Nazwiska;

Adresu e-mail;

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Założenie Konta przez Kupującego lub złożenie przez niego Zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

Zarejestrowani Użytkownicy, którzy zalogują się na swoje konto Blauing.com uzyskują dostęp do specjalnych, dostępnych jedynie dla zalogowanych Użytkowników, promocji na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy kolejno:

Zalogować się do Sklepu.

Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

Kliknąć przycisk “przejdź do realizacji zamówienia” oraz potwierdzić zamówienie.

Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Przesyłka kurierska;

Odbiór osobisty.

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

Płatności elektroniczne;

Płatność kartą płatniczą;

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Kupującego:

Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania zapłaty całej ceny zamówionych towarów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego;

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Zamówienie zostanie dostarczone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego złożenia, zgodnie z regulaminem świadczenia usług danego przewoźnika.

Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Zasady dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.

Na towary zakupione w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

Podanie przez Kupującego numeru NIP jest niezbędne do wystawienia faktury VAT na firmę.

Przy składaniu Zamówienia Kupujący może wybrać tylko jedną metodę płatności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej.

Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie. Klient zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej oraz przyjmuje do wiadomości, że dalsze procedowanie procesu odstąpienia od Umowy albo zwrotu środków może być uzależnione od otrzymania takiego potwierdzenia przez Sprzedawcę.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres: Blauing  sp. z o.o., Ul. Kliczkowska 26C, 58-100 Świdnica

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@blauing.com.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący może zwrócić Produkt na adres: ul. Blauing  sp. z o.o., Ul. Kliczkowska 26C, 58-100 Świdnica

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, które obowiązany jest ponieść Kupujący:

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Kupującego - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można przywrócić do ponownej sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, w szczególności słuchawek dokanałowych i dousznych, szczoteczek do zębów, golarek, ręczników;

w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, mająca krótki termin przydatności do użycia lub mająca naruszenia uniemożliwiające dalszą sprzedaż produktu;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, na której uruchomione zostały zabezpieczenia blokujące konto Google lub Xiaomi, uniemożliwiające odblokowanie telefonu i jego ponowne przygotowanie do dalszej sprzedaży;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są fabrycznie nowe Produkty, chyba że Klient dokonuje zakupu Towarów z kategorii „Outlet”.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym lub zgodnie z zasadami gwarancji udzielonej na dany produkt.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;

Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. W przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody marketingowej i złożenia przez niego Zamówienia, dane osobowe Kupującego (adres e-mail) mogą zostać wykorzystane do przesłania do Kupującego przez Sprzedawcę lub jego partnera wiadomości zawierającej prośbę o wyrażenie opinii dotyczącej dokonanego zakupu, w celu poprawy jakości obsługi Klienta.

Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce prywatności.

§ 14 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:

konieczność dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów prawa;

konieczność dostosowania Regulaminu do wydanych przez władze publiczne zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji;

rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług lub zmiana jego istniejących funkcjonalności;

zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

aktualizacja danych teleadresowych lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;

przeciwdziałanie nadużyciom;

poprawa jakości i sposobu obsługi Klientów;

aktualizacja procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.

Informacja o ogłoszeniu zmiany Regulaminu zostanie przesłana Klientom w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji oraz ogłoszony na stronie Sklepu. / Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczone na stronie Sklepu, jak również wyświetlone po zalogowaniu się przez Klienta na jego koncie.

Sprzedawca oświadcza, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie www.blauing.com i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia.

W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może on w każdym momencie wypowiedzieć umowę poprzez usunięcie Konta lub przesłanie takiej informacji na adres e-mail Sprzedawcy: info@blauing.com

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin dodawania opinii w sklepie internetowym Blauing e-shop

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania Opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego Blauing e-shop, prowadzonym przez Blauing sp. z o.o., zwanym dalej Operatorem.

Użytkownik przesyłając do serwisu Blauing.com Opinię do produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.

Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie Blauing.com zwanym dalej Blauing e-shop, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi.

§ 2 Postanowienia ogólne

Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim i w sposób rzeczowy i możliwie obiektywny odnosić się do opisywanego produktu.

Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto w sklepie.

Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez zespół ds. e-commerce. Operator zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.

Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie Blauing.com.

Operator nie redaguje Opinii/Wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (odrzucenia), w szczególności gdy:

naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,

zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż https://www.blauing.com, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,

zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery prywatne, Skype itp.

naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu,

nie mają wartości merytorycznej,

zawierają treści o charakterze spamu,

są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także nie może być kopią własnej Opinii,

w żaden sposób nie opisują cech produktu,

nie zawierają polskich znaków,

napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,

w całości pisane są dużymi literami.

Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Ocena Kupujących dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Kupujących.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Blauing  sp. z o.o., Ul. Kliczkowska 26C, 58-100 Świdnica

Adres e-mail Sprzedawcy: info@blauing.com

Numer telefonu Sprzedawcy: 502 866 186

Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-15:00

§ 4 Prawa autorskie

Użytkownik udziela Operatorowi nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Blauing wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Blauing e-shop, a w szczególności Opinii i Wypowiedzi.

W ramach udzielonej licencji Operator otrzymuje prawo do:

rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlanie i re-publikację,

utrwalania i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

wykorzystywania Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Blauing sp. z o.o. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Blauing, że Opinia/Wypowiedź jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

§ 5 Postanowienia końcowe

Operator zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.

Operator zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie WWW Operatora.